1. Tapaaminen: Aloitus

Tullaan tutuiksi

Tapaamisen tavoitteet

Tavoitteena on suunnitella yhdessä ryhmätoiminnan sisältö ja säännöt sekä tutustua muihin ryhmäläisiin

Aloitus: Hyvä Päivä -toiminnan esittely ja tutustumisharjoitus

Ensimmäinen ryhmätapaaminen aloitetaan syömällä tai valmistamalla yhdessä pientä aamu- tai välipalaa.

Ohjaaja kertoo, mikä on Hyvä Päivä -toiminta ja sen tavoite.

  • Tavoitteena on, että tiedot ja taidot hyvinvointia vahvistavista elintavoista lisääntyy ja siirtyy osaksi arkea vahvistaen opiskelukykyä
  • Ruoan ja välipalojen valmistusta
  • Kaksi liikuntalajikokeilua
  • Tehtävät ja yhteiset pohdinnat hyvinvoinnin lisäämiseksi
  • Hyvinvointikokeilujen suunnittelu ja toteutus
  • Teemoina arkirytmi, liike, ravinto ja mieli

Tehdään tutustumisharjoitus pareittain. Nuoria ohjataan kertomaan parille kolme asiaa itsestään ja kolme asiaa joista pitää. Parin tehtävänä on piirtää asiat paperille. Ajatuksena on pyrkiä löytämään paria yhdistäviä tekijöitä, joita voivat olla esimerkiksi harrastukset, opiskelu, musiikki, tv-ohjelmat. Parit esittelevät toisensa mulle ryhmälle piirrostensa avulla. Tuotokset voidaan myös laittaa esille ja kiertää katsomassa tuotoksia. Tutustuminen voidaan tehdä myös kuvakorttien tai musiikin avulla, jos sellaisia on käytössä.

Yhdessä juttelu: ryhmän säännöistä sopiminen ja tapaamisten sisällön suunnittelu

Tapaamisten aikataulu ja liikuntalajikokeilut sekä valmistettavat ruoat kirjataan Ryhmäohjelman suunnittelu -lomakkeeseen. Tapaamiset pidetään kerran viikossa ja ne ovat kestoltaan 3-4 tuntia. Ryhmän halutessa perustetaan WhatsApp -ryhmä yhteydenpidon mahdollistamiseksi.

Ryhmän säännöistä sopiminen:

Yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista sopiminen on ryhmähengen ja turvallisuuden tunteen rakentamisen väline. Ehdotuksia on kirjattu Säännöt -lomakkeelle, hyödyntäkää sitä keskustelun tukena ja kirjatkaa valitut säännöt siihen muistiin.

Jokainen pohtii ensin itsenäisesti ja kirjaa yhden sääntöehdotuksen ylös. Millainen on hyvä ryhmä? Miten voin edistää hyvää ilmapiiriä ryhmässä? Mitä arvostan muissa osallistujissa? Mitä odotuksia tai toiveita minulla on ryhmän suhteen?

Liikunnallisten lajikokeilujen ideointi:

Liikuntalajikokeiluja tehdään ryhmäkerroilla 2 ja 4 . Myös viimeiselle ryhmäkerralle 6 voidaan suunnitella aktiviteetti.

Osallistujat jaetaan 2-3 ryhmään. Nuoria ohjataan miettimään erilaisia liikumismuotoja ja liikuntalajeja joita haluaisivat päästä kokeilemaan ryhmätoiminnan aikana. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa hyödyntää oppilaitoksen tiloja, lähiluontoa tai lähiliikuntapaikkoja. Toiveet ja ideat kerätään näkyville post it -lappuja tai sähköistä alustaa käyttäen. Ideoista keskusellessa mietitään, mitä eri liikuntalajit kehittävät: tasapaino, liikkuvuus, ketteryys, lihasvoima, hengitys, koordinaatio..

Valmistettavien ruokien tai välipalojen ideointi:

Jokaisella ryhmäkerralla valmistetaan tai syödään jotakin terveellistä yhdessä. Hyvä ruoka -ryhmäkerralla valmistetaan yhdessä lämmin kasvisruokaateria tai ruokaisa salaatti.

Tutustukaa Hyvä Päivän omaan reseptikirjaan ja valitkaa jokaiselle ryhmäkerralle yksi resepti. Valitkaa liikuntalajikokeilukerroille helposti valmistettavat tai mukaan otettavat välipalat, jotta itse liikkumiselle ja siirtymiin jää riittävästi aikaa.

Lopetus: välitehtävän antaminen ja loppufiilikset

Välitehtävän tarkoituksena on valmistautua ja virittäytyä seuraavam ryhmäkerran teemaan. Ryhmän jäsenten tehtävänä on taukoviikon aikana tehdä havaintoja onnistumisen hetkistä omasta arjestaan. Onnistumiset kuvataan ryhmän yhteiseen WhatsApp -ryhmään. Ryhmän koosta riippuen, jokainen lähettää 1-3 kuvaa. Ohjaaja kirjaa tehtävänannon näkyville WhatsAppiin.

Arkea havainnoidaan näiden kysymysten avulla: Mikä tuo iloa ja hyvää oloa päivään? Millaiset asiat arjessani toimii hyvin? Mikä arjessa on sellaista, mistä haluat jatkossakin pitää kiinni? Mitkä asiat rytmittää päivää?

Lopuksi käydään läpi osallistujien loppufiilikset ja kysymykset. Jokainen pääsee kertomaan mitä ajatuksia ensimäminen ryhmätapaaminen herätti. Keskustelun tukena voi hyödyntää kuvia tai musiikkia. Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa? Jäikö jokin asia erityisesti mieleen? Mitä ajatuksia ja odotuksia nousee tuleviin tapaamisiin liittyen?

Ohjaaja:

  • Hanki aamu- tai välipalatarvikkeet ennakkoon
  • Kartoita liikuntatilat ja välineet sekä kunnan liikuntapalvelutarjonta
  • Selvitä keittiön käyttömahdollisuus
  • Tulosta tarvittavat lomakkeet valmiiksi
Tarvikkeet: kyniä, paperia, post-it lappuja, fläppitaulu