1. Tapaaminen: Aloitus

Tutustuminen ja toiminnan suunnittelu

Tapaamisen tavoitteet

Tutustutaan ja laitetaan yhdessä välipalaa. Ohjaajat ovat hankkineet tarvikkeet valmiiksi. Suunnitellaan ryhmätoiminnan lajikokeilut ja katsotaan reseptit seuraaville neljälle tapaamiskerralle. Käydään läpi yhdessä tavoitteet ryhmälle ja sovitaan säännöt.

Aloitus: Hyvä Päivä -toiminnan esittely

Ohjaaja kertoo, mikä on Hyvä Päivä -toiminta ja sen tavoite.

  • Tavoitteena on, että tiedot ja taidot hyvinvointia vahvistavista elintavoista lisääntyvät ja siirtyvät osaksi arkea
  • Ruoan ja välipalojen valmistusta
  • Neljä liikuntalajikokeilua
  • Tehtävät ja yhteiset pohdinnat hyvinvoinnin lisäämiseksi
  • Hyvinvointikokeilujen suunnittelu ja toteutus
  • Teemoina arkirytmi, liike, ravinto ja mieli
Toiminta: Välipalan valmistaminen

Ohjaaja on hankkinut ensimmäisen kerran välipalan valmiiksi, jotta yhteiselle keskustelulle ja toiminnalle jää riittävästi aikaa.

Yhdessä juttelu: Suunnitellaan yhdessä ryhmätapaamisen aikataulu ja sovitaan säännöistä.

Tapaamisten aikataulu ja liikuntalajikokeilut sekä valmistettavat ruoat kirjataan Ryhmäohjelman suunnittelu -lomakkeeseen. Tapaamiset pidetään kerran viikossa ja ne ovat kestoltaan 3-4 tuntia. Ryhmän halutessa perustetaan viestintäkanava, kuten WhatsApp-ryhmä, yhteydenpidon mahdollistamiseksi.

Ryhmän säännöistä sopiminen:

Yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista sopiminen on ryhmähengen ja turvallisuuden tunteen rakentamisen väline. Ehdotuksia on kirjattu Säännöt -lomakkeelle, hyödyntäkää sitä keskustelun tukena ja kirjatkaa valitut säännöt siihen muistiin.

Jokainen pohtii ensin itsenäisesti ja kirjaa yhden sääntöehdotuksen ylös. Millainen on hyvä ryhmä? Miten voin edistää hyvää ilmapiiriä ryhmässä? Mitä arvostan muissa osallistujissa? Mitä odotuksia tai toiveita minulla on ryhmän suhteen?

Liikunnallisten lajikokeilujen ideointi:

Liikuntalajikokeiluja tehdään ryhmäkerroilla 2, 4, 6, ja 8. Myös viimeiselle ryhmäkerralle voidaan suunnitella aktiviteetti.

Osallistujat jaetaan 2-3 ryhmään. Nuoria ohjataan miettimään erilaisia liikumismuotoja ja liikuntalajeja joita haluaisivat päästä kokeilemaan ryhmätoiminnan aikana. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa hyödyntää kunnan liikuntapalveluita, lähiluontoa tai lähiliikuntapaikkoja. Toiveet ja ideat kerätään näkyville post it -lappuja tai sähköistä alustaa käyttäen. Ideoista keskusellessa mietitään, mitä eri liikuntalajit kehittävät: tasapaino, liikkuvuus, ketteryys, lihasvoima, hengitys, koordinaatio..

Valmistettavien ruokien tai välipalojen ideointi:

Jokaisella ryhmäkerralla valmistetaan tai syödään jotakin terveellistä yhdessä. Tutustukaa Hyvä Päivän omaan reseptikirjaan ja valitkaa jokaiselle ryhmäkerralle yksi resepti. Valitkaa liikuntalajikokeilukerroille helposti valmistettavat tai mukaan otettavat välipalat, jotta itse liikkumiselle ja siirtymiin jää riittävästi aikaa.

Lopetus

Välitehtävän tarkoituksena on valmistautua ja virittäytyä seuraavan ryhmäkerran teemaan. Ryhmän jäsenten tehtävänä on taukoviikon aikana tehdä havaintoja onnistumisen hetkistä omasta arjestaan. Onnistumiset kuvataan ryhmän yhteiseen WhatsApp -ryhmään. Ryhmän koosta riippuen, jokainen lähettää 1-3 kuvaa. Ohjaaja kirjaa tehtävänannon näkyville WhatsAppiin.

Arkea havainnoidaan näiden kysymysten avulla: Mikä tuo iloa ja hyvää oloa päivään? Millaiset asiat arjessani toimii hyvin? Mikä arjessa on sellaista, mistä haluat jatkossakin pitää kiinni? Mitkä asiat rytmittää päivää?

Lopuksi käydään läpi osallistujien loppufiilikset ja kysymykset. Jokainen pääsee kertomaan mitä ajatuksia ensimäminen ryhmätapaaminen herätti. Keskustelun tukena voi hyödyntää kuvia tai musiikkia. Mikä tässä tapaamisessa oli mukavaa? Jäikö jokin asia erityisesti mieleen? Mitä ajatuksia ja odotuksia nousee tuleviin tapaamisiin liittyen?