Tietoa toiminnasta

Toimintamalli

Mistä ryhmätoiminnassa on kyse?

Ryhmätoimintamalli koostuu kymmenestä tapaamiskerrasta, joita on mahdollista soveltaa ryhmän tarpeiden ja toimintaympäristön mukaisesti.  Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja yksi tapaaminen on kestoltaan 3-4 tuntia. Ryhmään osallistuu 6-12 nuorta ja sitä ohjaa tyypillisesti kaksi Hyvä Päivä -ohjaajakoulutuksen käynyttä ammattilaista. Jokaisella ryhmäkerralla käsitellään ravintoon, liikkumiseen, arkirytmiin ja mielen hyvinvointiin liittyviä teemoja erilaisten tehtävien ja keskustelujen avulla. Lisäksi tapaamisessa vahvistetaan taitoja toiminnallisen tekemisen avulla valmistamalla yhdessä terveellistä ruokaa sekä tekemällä liikuntalajikokeiluja.

Terveyskäyttäytymisen muutosta tukee tapaamisten välillä toteutettavat pienet, itselle räätälöidyt hyvinvointikokeilut, joita nuoret suunnittelevat ja toteuttavat omassa arjessaan ohjaajien ja muiden ryhmään osallistuvien tuella. Kokeilujen tarkoituksena on auttaa nuorta huomaamaan hyvinvointia lisäävät arjen valinnat sekä tarjota oivalluksia siitä, miltä itselle luontevien ja hyvinvointia tuottavien asioiden tekeminen tietoisesti tuntuu.

Ryhmätoiminnan lähtökohtana on nuorten omat vahvuudet ja voimavara sekä kiinnostuksen herättely elintapamuutokseen. Toiminnan aikana nuori tekee havaintoja ja oivalluksia omassa arjessa jo hyvin toimivista asioista sekä pääsee jakamaan ajatuksiaan muiden ryhmään osallistuvien nuorten kanssa. Osallisuutta ja vertaistukea vahvistava toimintatapa tukee terveellisten elintapojen oppimista.

Ohjaajakoulutus

Halutessasi aloittaa ryhmätoiminnan ohjaamisen omassa toimintaympäristössäsi aloita osallistumalla maksuttomaan Hyvä Päivä -ohjaajakoulutukseen. Koulutuksia järjestetään etänä neljä kertaa vuodessa sekä sovitusti lähitoteutuksena. Koulutuksessa saat perehdytyksen ryhmätoimintamallin sisältöihin sekä vahvistat osaamistasi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja elintapamuutoksen tukemisesta.

Aloituspalaveri

Käytyäsi ohjaajakoulutuksen varaa hanketiimin kanssa aloituspalaveri. Palaverissa käydään läpi ryhmän käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyviä käytännön asioita kuten ryhmän aloitusajankohta, markkinointi, tila- ja sopimusasiat. Palaverissa on mahdollisuus myös keskustella yhdessä ryhmän alustavista suunnitelmista ja kysyä toiminnan käynnistämiseen liittyvistä asioista.

Ryhmän rekrytointi

Tyypillisesti ryhmätoimintaa järjestetään osana kunnan nuorisotyötä, Ohjaamojen toimintaa tai toisen asteen ammatillissa oppilaitoksissa. Ryhmään rekrytoidaan 6-12 nuorta, joka ovat 16-29-vuotiaita. Osana nuorisotyötä järjestettävät ryhmät on suunnattu nuorille, jotka eivät ole ryhmään osallistumishetkellä töissä tai opiskelemassa. Oppilaitoksissa pidettäviä ryhmiä voidaan koota eri alojen opiskelijoista tai kohdentaa suoraan esimerkiksi tutkintoon valmentavan koulutuksen opiskelijaryhmiin. Toiminta on suunnattu nuorille, joilla on haasteita arkirytmin, liikunnan, ravitsemuksen ja elämänhallinnan alueilla ja jotka tarvitsevat tukea opiskelukyvyn vahvistamiseen.

Ryhmien markknointimateriaalit löydät täältä: Materiaalia

Toiminnan käynnistäminen

Ryhmän käynnistyessä nuoret osallistetaan toiminnan suunnitteluun. He pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä ruokia ryhmätoiminnan aikana syödään ja valmistetaan sekä mitä liikuntalajikokeiluja halutaan tehdä. Nuorisotyön toimintamalli sisältää kymmenen ryhmätapaamista, joista neljällä kerralla liikutaan yhdessä. Oppilaitoksille suunnattu malli koostuu kuudesta tapaamisesta, joista kahdessa käydään liikkumassa. Jokaisella tapaamisella syödään tai valmistetaan yhdessä terveellistä syötävää. Suunnitelmat kirjataan ryhmäohjelma -lomakkeelle.

Toimintamallien sisällöt ja ryhmätapaamisten materiaalit löydät täältä: Nuorisotyö ja Oppilaitokset

Palautteet ja loppupalaveri

Ohjaaja kerää ryhmään osallistuvilta nuorilta palautteet, vastaa ryhmätoiminnan koontikyselyyn ja ohjaajan palautteeseen. Kyselylomakkeet on saatavana sähköisenä (Webropol) ja paperisena. Ohjaajan täyttämään koontikyselyyn kirjataan tietoja ryhmän toteutumiseen liittyen. Loppupalaverissa pääset jakamaan ajatuksia ja kehittämisideoita ryhmän ohjaamisesta.

Ryhmätoiminnan tavoitteet ja sisältö:

  • Tietojen ja taitojen lisääntyminen terveellisistä elintavoista ja niiden siirtyminen osaksi arkea.
  • Toiminnallisuus: terveellisen ruoan valmistus, liikkuminen yhdessä sekä pohdinta- ja keskustelutehtävät. Teemoina arkirytmi, liike, ravinto ja mieli.
  • Hyvinvointikokeilut: arkeen sopivat pienet terveyttä lisäävät kokeilut.